Fire måter å hente energi på

Her kan du lese om de vanligste måtene å hente energi på.

Avtrekksluft

Energi utvinnes av den oppvarmede ventilasjonsluften som forlater bygget. Ved hjelp av energi fra avtrekksluften kan varmepumpen levere både varme og varmt vann. Et varmepumpeanlegg som utvinner varme fra bygningens avtrekksluft kan kombineres med andre varmekilder, for eksempel fjernvarme.

Bergvarme

Bergvarme utnytte solenergien som er lagret i fjell. Et rør senkes ned i en eller flere borehull som er mellom 180 og 250 meter dype. Antall energibrønner og dybde på borehullet bestemmes av eiendommens behov og forutsetninger. Med bergvarme er det også mulig å kjøle eiendommen til en svært lav kostnad.

Jordvarme

Jordvarme utvinner solenergien som er lagret i jordsmonnet. En kollektorslange graves ned i sløyfer på ca. en meters dybde. Kollektorslangens lengde bestemmes av eiendommens energibehov. I de fleste tilfeller fungerer jordvarme på samme måte som bergvarme. En årsak til at man velger jordvarme kan være at berggrunnen ligger veldig dypt.

Vann

Lagret solenergi finnes også i grunnvann, sjøer og fjorder. Prinsippene for utnyttelse av energien er i prinsippet det samme som for bergvarme og jordvarme. Den store forskjellen er at du må ha eller være i stand til å bore en enegibrønn med tilgang til grunnvann eller hente energi fra en sjø eller fjord.

Kontakt vår prosjektavdeling

Vi hjelper deg med å finne den riktige varmepumpeløsning for din eiendom.

THERMIAS PROSJEKTAVDELING