Thermias personvernregler  

Omfang og formål
Thermia Norge AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger på Thermia.no nettside og i databaser som Thermia Online. Denne policyen gjelder Thermias behandling av personopplysninger knyttet til eksterne aktører. Informasjon om hvordan du kontakter oss - Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål nedenfor - se overskriften "Kontakt og støtte".

Formålet med denne policyen er å gi våre partnere og nåværende, tidligere og potensielle brukere av Thermia Produkter (kalt "Kunder" eller "Du") en generell forståelse av: - Hvilke personopplysninger vi samler inn - Når og hvorfor samler vi inn personopplysninger - Hvordan håndterer vi dine personlige opplysninger.

Personlige data vi samler inn:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-postadresse
- Eiendomsidentifikasjon
- Installasjonsadresse hvis forskjellig fra postadresse

Datainnsamling (når og årsaken til at vi samler inn personopplysninger)
Du kan gi oss informasjon om deg eller ditt Thermia-produkt, for eksempel en varmepumpe, for kontakter med Thermia, via Thermias nettsteder eller Thermias forbrukerkontakt. Vi kan også få slik informasjon fra våre forhandlere, forsikringsselskaper eller andre tredjeparter. Slike data ("Personopplysninger fra kunden") kan omfatte:

- Dine kontaktdetaljer (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, eiendomsnavn, installasjonsadresse etc.)
- Demografiske data (personer i husholdningen etc)
- Detaljer om produktet som serienummer, modell, kjøpsdato, installasjonsdato, servicehistorikk, varmekilde, varmesystem, type kjølemiddelfluid etc
- Posisjonsinformasjon generert gjennom aktivitetene dine (navigasjonshjelp, søk og posisjondeling for å bestemme for eksempel den aktuelle varmepumpen med hensyn til klima)
- Informasjon om kjøp og bruk av våre produkter og tjenester (kundepreferanser og innstillinger, kjøpshistorikk, Thermia Online osv.)

Enkelte Thermia-produkter kan også automatisk samle inn teknisk informasjon om produktet og miljøet som ikke er relatert direkte til deg som person. Slike opplysninger ("Produktinformasjon") er vanligvis knyttet til produktets serienummer og kan derfor være indirekte sporbare for deg.

Produktinformasjon kan omfatte:
- Installer (forhandler)
- Installasjonsdato, installasjonsadresse og beskrivelse av eiendom
- Teknisk informasjon om produktet (type kald væske etc.)
- Systemfunksjonsstatus (varmesystem - radiator, gulvvarme, konvektor etc.)
- Informasjon om produktbruk (driftstid, varmekilde - fjell, land, luft, etc.)
- Informasjon om omgivelsene (temperatur på installasjonsstedet, bilder av produktet, etc.) Vi behandler vanligvis ikke såkalt sensitive personopplysninger annet enn om det følger av lovgivning. I den utstrekning at personnummeret er lagret av Thermia, anses slike opplysninger for å være følsomme.

Innsamling og bruk av produktinformasjon kan være nødvendig for å:
(i) gjøre det mulig for teknikkere å diagnostisere og rette feil i produkter for service og vedlikehold av produkter,
(ii) for Thermias produktutvikling, for eksempel å forbedre produktkvaliteten og sikkerhetsfunksjonene,
(iii) for håndtering av Thermias garantiforpliktelser og
(iv) å overholde regelverkskravene.

Når du samler inn eller bruker produktinformasjon for de overnevnte formål og lignende legitime formål på vegne av Thermia, ber vi normalt ikke om godkjenning dersom dette ikke anses nødvendig i det aktuelle tilfellet eller i henhold til gjeldende lov når vi baserer registreringen av personopplysninger på kontrakt eller annet juridisk grunnlag.

Avveiende interesser
Vi behandler kun personlig informasjon dersom det er nødvendig for et legitimt formål og for å oppfylle garantibevis eller andre forpliktelser som følger av lov eller avtale. Behandling av dine personlige data er en viktig del for å sikre at vi har høye standarder for produkter og tjenester for deg.

Dataminimering og nøyaktighet
Thermia forsøker å behandle kun personlig informasjon som er tilstrekkelig, relevant og ikke for omfattende i forhold til formålet de er samlet inn på.

Registeret
På forespørsel vil Thermia gi ytterligere informasjon om vår behandling av dine personlige data. For informasjon om hvordan du kontakter oss, se overskriften "Kontakt og støtte".

Overholdelse av juridiske krav
Det er vår policy å overholde gjeldende lover, regler og forskrifter i alle land der vi opererer, inkludert personvern og databeskyttelse. Vi oppdaterer hele tiden denne policyen for å sikre at den oppfyller juridiske krav.

Thermias forhandlere
Thermia gir klare regler for overholdelse av databeskyttelseskrav i avtaler med forhandlere og andre partnere. Vær imidlertid oppmerksom på at Thermia og Thermias forhandlere er separate juridiske enheter, og at Thermia vanligvis ikke er ansvarlig dersom slike enheter ikke overholder gjeldende lover. Hvis du har spørsmål angående forhandlerens bruk av dine personlige opplysninger, vennligst kontakt den spesifikke forhandleren fra hvem du kjøpte produktet.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
De personlige dataene som Thermia samler om deg og produktet, brukes:
- Å levere produkter og tjenester til deg, inkludert å verifisere om du er kvalifisert for bestemte kjøp og tjenester, og for å gi deg forbedrede tilbud og erfaringer
- Å varsle deg om oppdateringer til eller endringer i våre produkter og tjenester, inkludert men ikke begrenset til endringer i våre vilkår og betingelser og retningslinjer
- Å informere deg om nye produkter, tjenester og tilbud - For å gi støtte og tjenester for produkter (garantiservice, tilbakekallingsinformasjon, etc.)
- For produktutvikling, for eksempel for å forbedre produktets ytelse, kvalitet og sikkerhet
- Å evaluere og forbedre våre tilbud og kommunikasjon med kunder
- For å oppfylle lovens krav.

Lagring
Vi lagrer kun dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne policyen eller de formålene du har blitt informert om på annen måte. Personlige data (navn, adresse, telefonnummer og e-post) som tilbys i forbindelse med kjøp av et Thermia-produkt, lagres så lenge Thermia kreves for å oppfylle garantiforpliktelser. I de fleste systemer slettes personlige data etter 1 år, men nåværende installasjoner, klager og garantisaker sletter personlige data etter 11 år. Dersom du har bedt om datasletting, kan vi beholde visse personopplysninger for den tiden som kreves for å overholde våre juridiske forpliktelser og forsvare oss i juridiske tvister. Hvis vi ikke har mottatt din godkjenning for behandling, vil dataene bare beholdes så lenge loven tillater det.

Rett til å motta informasjon, rettelser etc.
Alle har rett til, etter skriftlig forespørsel, en gang om året, finne ut hva informasjon om deres egen person er behandlet av Thermia. Ved behandling skal den berørte personen, etter slik anmodning, motta informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvor de er samlet, for hvilket formål behandlingen utføres og til hvem eller hvilken informasjon som er gitt.

Forespørselen om opplysninger om personlig databehandling skal skje skriftlig og skal undertegnes av den personen som ber om å finne ut informasjonen. Thermia sender svar til postadressen registrert hos Thermia hvis vi ikke har mottatt en annen adresse bekreftet. Du bør sende din skriftlige forespørsel til følgende postadresse.

Thermia Norge AS
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn

Det er også for den ovennevnte adressen å vende deg om du vil:
• Få tilgang til dine personlige opplysninger
• Be om korreksjon av feil eller villedende oppgave;
• Be om at personopplysninger skal slettes;
• Kreve at behandling av personopplysninger er begrenset;
• Motta bruk av personopplysninger for direkte markedsføring
• Få rett til å flytte personopplysninger (dataportabilitet), eller
• Motta behandling av personopplysninger med personopplysninger.

Konfidensialitet
Thermia forsøker å ta de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, uhell tap eller endring, uautorisert avsløring eller tilgang, og andre ulovlige former for behandling. Vi streber også for å sikre at personvernnivået og de tiltakene som er tatt for å beskytte dine personopplysninger er tilstrekkelig i forhold til risikoen som følge av egenskapene og behandlingen av dine personopplysninger.

Åpning til tredjepart
Thermia kan dele dine personlige opplysninger:
- Til Thermia
- Forhandleren for å sende produkt- og tjenestetilbud og andre merknader til deg og for å sikre service fra autoriserte forhandlere dersom installatøren / forhandleren av en eller annen grunn ikke lenger har vært i bruk.
- Til leverandører som leverer tjenester til Thermia i henhold til personopplysninger (i henhold til lovkrav).
- Til andre samarbeidspartnere for å sende produkt- og tjenestetilbud og andre merknader til deg (navn, adresse, telefonnummer, e-post, installasjonsadresse), for eksempel eksempler, men ikke eksklusivt til forsikringsselskapene for å gi utvidet forsikringsdekning.
- I forbindelse med salg eller overføring av Thermia eller dets eiendeler.
- I henhold til lovkrav, for eksempel i forbindelse med en offentlig undersøkelse, tvist eller annen rettslig prosess.
- Når vi i god tro mener at avsløring er nødvendig for å beskytte dine rettigheter, for eksempel for å undersøke potensielle brudd på våre vilkår og betingelser eller for å oppdage, forhindre eller avsløre svindel eller andre sikkerhetsproblemer. - For utviklingsformål, bare såkalt Produktdetaljer vil bli delt.

Behandling av data på våre vegne
Innenfor Thermia er tilgang til dine personopplysninger begrenset til Thermia-ansatte, og forhandlere som trenger å bruke informasjonen til å behandle den på våre vegne eller for å levere et produkt eller en tjeneste. De som har tilgang til personopplysninger, er forpliktet til å beholde dine personlige opplysninger beskyttet og konfidensielt etter avtale. Vi streber etter å velge databehandlingstjenesten som best beskytter personvernet ditt i forhold til tredjepart.

Markedsføring
Vi deler ikke dine personlige opplysninger med tredjeparter for markedsføringsformål, med mindre vi har mottatt din godkjenning for slik deling. Imidlertid kan Thermia gi deg informasjon om nye produkter, tjenester, tilbud eller lignende markedsføringsaktiviteter som vi anser kan være av interesse. E-postmarkedsføring gjøres kun når vedkommende har gitt samtykke på forhånd. Hvis du vil abonnere på et bestemt e-post nyhetsbrev eller lignende kommunikasjon, følg instruksjonene i hver kommunikasjon.

Endringer
Thermia forbeholder seg retten til å endre denne policyen fra tid til annen. Dato for siste endring er oppgitt i slutten av dette dokumentet. Hvis vi endrer denne policyen og måten vi bruker din personlige informasjon på, vil vi gi en oppdatert versjon av denne policyen på Thermia-nettstedet www.thermia.no/personvern.  

Oppdatert 15. mai 2018